INFORMACE O DODACÍCH LHŮTÁCH


Vážení zákazníci,

z technických důvodů budou objednávky odeslány v úterý 30.7.2024

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásný den

ajom.cz

Zavřít

Kategorie

Informace

visa

Chci reklamovat zboží nebo Chci vrátit zboží

Jak reklamovat zboží


Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

           

Soubory ke stažení - reklamovat zboží

 

Chci vrátit zboží

Výrobek můžete do 14 dní od zakoupení vrátit, stačí vytisknout a vyplnit formulář a zboží odeslat.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. 

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost  Jiří Žďánský - ajom.cz, se sídlem Okrouhlo 162, 254 01 Okrouhlo, identifikační číslo: 15287360, formou jednostranného právního jednání e-mailem na obchod@ajom.cz
Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. 

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

1.5 Pokud se jedná o spotřební zboží (např. drogistické výrobky a pod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

1.6 Zákon na ochranu spotřebitele: Předpis č. 634/1992 Sb. Platný pro kupujícího = spotřebitele (dále jen kupující)
fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého podnikání 

1.7 Zákon na ochranu spotřebitele se nevztahuje na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (nejedná se tedy o spotřebitele). Je-li smluvní stranou podnikatel (právnická osoba, fyzická osoba podnikající – DIČ nebo IČO), řídí se vztahy obchodním zákoníkem (č.513/1991 Sb.) ve znění i pozdějších předpisů. 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme bankovní převod na Váš účet. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti kalendářních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

           

Soubory ke stažení - odstoupení od smlouvy