INFORMACE O DODACÍCH LHŮTÁCH


Vážení zákazníci,

z technických důvodů budou objednávky odeslány v úterý 30.7.2024

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásný den

ajom.cz

Zavřít

Kategorie

Informace

visa

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Název a sídlo dodavatele:
Jiří Žďánský se sídlem č.p. 162, 254 01 Okrouhlo. Zapsán: Městský úřad Černošice, Č.j.: OOZU/7295/2014/Ji/6, Sp. značka: OOZU/7925/2014/Ji , Ič: 15287360, DIČ: CZ7207110306
( dále jen dodavatel )

Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na internetové adrese 
www.ajom.cz  (dále  „internetový obchod“) se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě internetového obchodu je především elektronická pošta. Každé zboží nabízené v našem internetovém obchodě je označeno kódem produktu a názvem. U každého výrobku je dále uvedena cena a popis výrobku. Cena výrobku je uvedena v korunách včetně DPH. Uváděné ceny v nabídce virtuálního obchodu jsou závazné v okamžiku uzavření smlouvy o koupi věci.

1) OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ
Odesláním objednávky zboží, které si zákazník vybral, potvrzuje závaznost své objednávky a zároveň se na něj vztahují Obchodní podmínky internetového obchodu www.ajom.cz. Objednávku je možno stornovat bez jakýchkoliv sankcí do jedné hodiny od jejího odeslání. Jestliže zákazník správně uvede a vyplní při zadávání objednávky svojí emailovou adresu, bude mu doručeno potvrzení objednávky z objednávkového systému internetového obchodu. Pokud Vám potvrzení objednávky nedorazí na zadanou emailovou adresu, prosíme, kontaktujte nás. Objednávka musí obsahovat následující náležitosti: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresu, název zboží, jednotkovou cenu, způsob platby a dopravy, datum, telefonické spojení a e-mail. V případě problémů s dodávkou a nejasností s objednávkou má provozovatel právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jim sdělených údajů. Doporučujeme proto zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

2) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO
Prodávající v těchto odůvodněných případech
1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
2. změnila se výrazným způsobem cena
3. si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy či její části.
V případě, že by taková situace skutečně nastala, se zavazujeme, že Vás budeme neprodleně kontaktovat telefonicky nebo e-mailem a následně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží, zrušení celé objednávky, ...).
Pokud jste již za objednané zboží zálohově zaplatili převodem, budou peníze převedeny zpět na Váš účet do deseti pracovních dnů.

3) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE 
(vrácení zboží bez udání důvodu)
Podle Občanského zákoníku může spotřebitel odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (internet, telefon, atd.) do 14ti dnů od převzetí plnění. Upozorňujeme spotřebitele, že odstoupení od smlouvy musíme obdržet nejpozději 14. den od převzetí plnění (dodání zboží). Nestačí pouze 14. den od převzetí plnění takové odstoupení od smlouvy odeslat. Toto právo se vztahuje i na spotřebitele, který zboží odebere osobně, pakliže uzavřel smlouvu prostřednictvím prostředku komunikace na dálku.
V případě využití tohoto práva nám odstoupení od smlouvy písemně zašlete na naši adresu nebo e-mailem. Zároveň žádáme o uvedení bankovního spojení, abychom Vám mohli vrátit peníze. Ve výjimečných případech (pokud spotřebitel nemá zřízen bankovní účet) lze dohodnout vrácení peněz i jiným způsobem. Zavazujeme se vrátit celou kupní cenu zboží včetně poštovného a balného do 14ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Zboží společně s originálem (případně kopií) daňového dokladu (faktury) zašlete na naši adresu a to:
1. v původním obalu
2. včetně veškerého obdrženého příslušenství
3. nejevící známky užívání
4. nepoškozené
Pokud zboží zašlete na dobírku, nemůžeme ho převzít.
Kupujícímu doporučujeme zboží pojistit pro případ vzniku škody či ztráty při vrácení zboží. Náklady na dopravu zboží hradí kupující.
Po obdržení zboží, které bude splňovat výše uvedené požadavky, budou peníze zaslány bez zbytečného odkladu ve výše uvedené lhůtě od doručení odstoupení od smlouvy na Vámi uvedené číslo účtu.

4) REKLAMAČNÍ ŘÁD
Reklamace se řídí platnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele.

Záruční doba
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady věci, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (zákonná záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Zákonná záruční doba na spotřební zboží činí 24 měsíců, pokud u konkrétního zboží nebude smluvně ujednána doba delší. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Po uplynutí záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny.
Oznámení vady
Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem 
www.ajom.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně na naší adrese nebo na emailové adrese obchod@ajom.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, email (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Obratem po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, sídlo výrobce, autorizovaný servis apod.).
Kupující k reklamaci předloží zboží nejlépe včetně veškerého příslušenství (v zájmu rychlého vyřízení reklamace), v originálním obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklady zajistit jiný vhodný obal, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě může dojít k jeho poškození a následnému zamítnutí reklamace. Pro uplatnění reklamace je nutné doložit uskutečnění nákupu, nejlépe přiložením prodejního dokladu o zakoupení věci (např. Daňový doklad - Faktura). Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí kupující. Kupující má právo na náhradu těchto nákladů v případě kladného vyřízení reklamace avšak pouze v nutné výši.
Nároky z odpovědnosti za vady vzniklé v záruční době
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě odstranitelné vady má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (třetí stejná vada či čtvrtá jakákoli).
Jde-li o jinou vadu neodstranitelnou a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. 
V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.
Prodávající dopraví opravené nebo vyměněné zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní službou nebo poštou.
Provozovatel internetového obchodu vyřídí Vaši reklamaci nejpozději do 30ti kalendářních dnů od jejího uplatnění.

Zboží vyloučené ze záruky
Záruku nelze uplatnit zejména za zboží:
- poškozené živly (voda, oheň, blesk, elektrický výboj…)
- mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené, odřené, se znaky pádu atd.)
- poškozené nesprávným použitím v rozporu s běžnými zásadami používání
- zboží poškozené neodborným servisním zásahem

5) ZPŮSOB ÚHRADY ZA ZBOŽÍ
Zákazník má možnost zvolit následující typy plateb:

Dobírkou - 
hotově - platba při doručení zboží spediční službou, poštou nebo dopravou dodavatele na fakturační nebo doručovací adresu, kterou zákazník uvedl ve své objednávce. Objednávky zboží v hodnotě do 150,00 Kč lze hradit pouze bankovním převodem nebo platební bránou (kartou).

Platební brána - 
Po odeslání objednávky má Zákazník možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení eshopu, který může expedovat zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a.s.
Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb."

Převodem - platba na účet provozovatele internetového obchodu - zákazník provede platbu po písemném vyzvání a potvrzení objednávky na účet provozovatele internetového obchodu www.ajom.cz číslo účtu: 395907036/5500 vedený u Raiffeisenbank, variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky. Zboží bude následně odesláno zákazníkovi na doručovací adresu uvedenou v objednávce a také odeslán originál daňového dokladu.
Ve zvláštních případech je možné požadovat po zákazníkovi předem zaplacení zálohy v určité výši. Zákazník o tom bude informován v den zaslání objednávky a následně mu bude sdělena výše zálohy a vystavena zálohová faktura.

6) ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ A JEHO CENY

Zákazník si může zvolit buď osobní odběr nebo dodání zboží dopravou, kdy je doprava účtována samostatně.

Při OSOBNÍM ODBĚRU si zákazník může převzít zboží po oboustranné dohodě na adrese obchodu.  Jakmile bude zboží připraveno k odběru, bude zákazník informován emailem nebo telefonicky a domluví se přesný termín převzetí zboží. Při osobním převzetí je možná úhrada zboží v hotovosti nebo předem převodem. Pokud si zákazník rozhodně nechat si doručit zboží PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTÍ, využíváme pro dopravu zboží k zákazníkovi služby: Česká pošta a dopravní společnost WeDo s.r.o.

(V okamžiku odeslání balíku Vás emailem informujeme a obdržíte i podací číslo zásilky. Dodání pak probíhá do dvou následujících pracovních dní. Balík je důkladně zabalen, aby byl chráněn proti nárazu a pojištěn proti vykradení či ztrátě. V případě, že Vás dopravce nezastihne na dodací adrese, nechá ve schránce oznámení o uložení zásilky. Výjimečně se stane, že zásilka není doručena a ani nemáte oznámení ve schránce. V takovém případě nás kontaktujte. Každý balík má své podací číslo a my zjistíme, kde je uložen. Každá zásilka je pojištěna a dopravce za zboží ručí. Proto si vždy zásilku prohlédněte před pracovníkem dopravní společnosti. V případě poškození obalu zásilky (roztržený, promočený), ihned s dopravcem sepište protokol o poškození a zásilku nepřebírejte. Dopravce případnou ztrátu musí nahradit a my Vám pošleme nové zboží.)
U zboží s vyšší hmotností může být účtováno vyšší dopravné - vždy po dohodě se zákazníkem.
Nevyzvednutím zásilky se Kupující dopouští porušení závazné objednávky a Prodávajícímu vzniká nárok na úhradu výdajů odeslání objednávky (poštovné a balné 139,-kč )

MOŽNOSTÍ DOPRAVY A CENY NALEZNETE V DODÁNÍ A PLATBY 

7) PŘEVZETÍ ZBOŽÍ SPOTŘEBITELEM

Od převzetí zboží kupujícím (spotřebitelem) začíná běžet záruční doba. V této době může spotřebitel uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti za vady prodané věci u prodávajícího. Převzetím věci přechází na kupující vlastnictví koupené věci v místě dodání. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl zkontrolovat před podpisem přepravního listu kompletnost a neporušenost zásilky. Pokud by zásilka nedošla v odpovídajícím stavu, má právo takovou zásilku nepřijmout. Spotřebiteli nelze uložit tuto povinnost při převzetí věci, ale měl by ve vlastním zájmu z důvodu předcházení pozdějším komplikacím takovou kontrolu kompletnosti a neporušenosti zásilky učinit. Podpisem přepravního listu spotřebitel dává najevo, že mu byla věc doručena kompletní a v neporušeném stavu.

8) DODACÍ TERMÍNY ZBOŽÍ
V případě, že zboží máme na skladě, jsou dodávky velmi rychlé a zpravidla nepřesahují termíny dodání 1 až 3 pracovní dny. Pokud je toto zboží placeno bankovním převodem, bude zásilka dodána v uvedeném termínu (1 až 3 dny), ale až po připsání platby na náš účet.

9) DODACÍ MÍSTO
Zboží bude doručeno na doručovací adresu (místo dodání, popř. místo vyzvednutí – Balíkovna, výdejní místa a boxy…), kterou zákazník zadal v objednávce.

10) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Všechny Vámi poskytnuté údaje v rámci objednávky nebo během registrace podléhají ustanovením zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.
Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.
Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Veškeré osobní údaje jsou považovány za diskrétní, jsou přísně zabezpečeny a chráněny proti zneužití.
Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu  
PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené kupní smlouvy se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
K řešení sporů, vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, které nebudou urovnány dohodou obou smluvních stran, je místně příslušný soud podle adresy provozovny firmy, se kterou byla kupní smlouva uzavřena.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: 
www.coi.cz Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.“

 


Tyto obchodní podmínky platí od 1.1.2023